Enkät: Att undervisa särskilt begåvade elever i matematik

Vi har nu stängt enkäten och riktar ett hjärtligt tack till de drygt 200 lärare som har besvarat den!
När vi har sammanställt och analyserat enkäterna kommer vi att presentera resultaten på NCM:s hemsida.

Med vänliga hälsningar
Peter Nyström NCM, Ingrid Olsson, Bodil Lövgren SMaL


Denna enkät är framtagen för att utvärdera arbetet med särskilt begåvade elever i matematik inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Resultatet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med att ta fram stöd till lärare vid undervisning av särskilt begåvade elever i matematik och dina åsikter är betydelsefulla i detta arbete. Svaren från enkäten kommer att behandlas anonymt.

Definition
Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet. (Persson, 2015)

Definitionen stämmer väl när särskilt begåvade elever kommer till sin rätt. Men det är inte alltid som en särskilt begåvad elev förvånar. En elev som länge mött en oförstående omgivning kan ge upp sina försök att bli sedd utifrån sin särskilda begåvning. Eleven kan då underprestera, bli utåtagerande eller verka ointresserad. En elev kan också själv välja att inte visa sin begåvning för att inte bli betraktad som annorlunda. (Ur Särskilt begåvade elever, Skolverkets stödmaterial)